DÒNG SỰ KIỆN. * Covid-19

Chú Đại Bi GIảng giải trọn bộ| Hòa Thượng Tuyên Hóa

12-08-2021
 
Chú Đại Bi được rút ra từ Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Phật Quán Thế Âm, gọi tắt là Chú Đại Bi. Chú Đại Bi có thảy là 84 câu, 415 chữ.Nếu chúng sanh nào, trong một ngày đêm tụng năm biến chú, sẽ diệt trừ được tội nặng trong trăm ngàn muôn ức kiếp sanh tử. Nếu chúng sanh nào xâm tổn tài vật, thức ăn uống của thường trụ sẽ mang tội rất nặng, do nghiệp ác ngăn che, giả sử ngàn đức Phật ra đời cũng không được sám hối, dù có sám hối cũng không trừ diệt. Nếu đã phạm tội ấy, cần phải đối 10 phương đạo sư sám hối, mới có thể tiêu trừ. Nay do tụng trì chú Đại Bi liền được trừ diệt. Tại sao thế? Bởi khi tụng chú Đại Bi tâm đà ra ni, 10 phương đạo sư đều đến vì làm chứng minh, nên tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt...... rất nhiều sự mầu nhiệm khi trì tụng Đại Bi thần chú.Mọi người hãy nghe Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải rất tỉ mỉ ạ.Chú Đại Bi giảng giải trọn bộ | Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải Chú Đại Bi giảng giải trọn bộ